1. Područje važenja

1.1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i GO4YU GmbH (uključujući i sklapanje Ugovora u poslovnim prostorijama GO4YU distributivnih partnera) važe ovde navedeni Opšti uslovi poslovanja (OU). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

1.2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i GO4YU, čak i bez izričitog navođenja istih.

1.3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu go4yu.com ili se može naručiti telefonskim putem.

1.4.Potpisivanjem Ugovora Korisnik potvrđuje da je saglasan sa GO4YU Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka.

2. Ugovorne strane

Ovi Opšti uslovi važe za Potrošače u smislu Zakona o zaštiti potrošača, a za Preduzetnike samo u slučaju eksplicitno ponuđenih usluga. Ukoliko se u tekstu koji sledi ne navode pravna i fizička lica, odredba se odnosi na oba. GO4YU ima pravo da za sve pakete od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga

3.1. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, GO4YU će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu. Suštinski sadržaj izmena koje nisu isključivo povoljne po Korisnika kao i napomena o članu 25. stavu 3. Zakona o telekomunikacijama (2003) biće Korisniku saopšteni najmanje mesec dana pre stupanja na snagu. Raskid Ugovora od strane Korisnika shodno članu 25. (3) Zakona o telekomunikacijama stupa na snagu sa datumom prijema na adresu GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč ili na email support@go4yu.com , ukoliko Korisnik nije naveo drugačiji datum raskida Ugovora.

3.2. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč ili na e-mail support@go4yu.com.

3.3. Ukoliko GO4YU izvrši izmene u skladu sa članom 25. Zakona o telekomunikacijama, Korisnik će putem pošte biti obavešten o planiranim izmenama. Ukoliko je Korisnik dao saglasnost za prijem elektronskim putem, obaveštenje će mu biti dostavljeno u elektronskoj formi.

4. Sklapanje Ugovora

4.1. GO4YU ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. GO4YU zadržava izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na GO4YU internet portalu i u štampanim materijalima su neobavezujući.

4.2. Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Ugovor. Prilikom elektronskog poručivanja robe, GO4YU će potvrditi važenje Ugovora.

4.3. GO4YU ima pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvati Ugovor priložen porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Ugovora prispelih elektronskim putem, GO4YU ima pravo da ih prihvati u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s GO4YU strane, prispeli Ugovor smatra se prihvaćenim.

4.4. GO4YU arhivira Ugovor, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, GO4YU Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku korisnik može pronaći na GO4YU portalu, odnosno u GO4YU poslovnici.

5. Usluge

5.1. GO4YU pruža usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa GO4YU D.O.O. (telekomunikaciono preduzeće iz Republike Srbije) nudimo usluge OTT (Over The Top) TV. Pružanje GO4TV usluge moguće je samo preko GO4YU Set Top Box (STB) uređaja ili preko GO4TV mobilne aplikacije (za Smart TV, Smart telefone ili tablete) i omogućava GO4YU Korisnicima prijem televizijskih i radio programa sa područja bivše Jugoslavije, pod sledećim uslovima:

TV prijemnik sa odgovarajućim odlikama (sa HDMI ulazom / Scart ulazom ili AV (Cinch) ulazom), smart telefon odn. tablet uređaj sa minimalnom podržanom verzijom operativnog sistema Android 4.1 / iOS 9.0

Internet priključak (preporučena minimalna brzina) za nesmetano korišćenje GO4TV usluge preko Set Top Box ili Smart TV Uređaja, je 2 Mbps, odnosno 1,5 Mbps za korišćenje GO4TV aplikacije putem mobilnog uređaja sa Android ili iOS operativnim sistemom). GO4YU se ne može smatrati odgovornim za kvalitet usluge ukoliko brzina pristupa internetu iznosi manje od 2 Mbps, odnosno 1,5 Mbps za aplikaciju preko mobilnih uređaja.

ChromeCast uređaj, ukoliko Korisnik želi da koristi „Second Screen Option“ (opcija „drugi ekran“). GO4YU ne vrši prodaju ChromeCast uređaja.

5.2. Usluga se može koristiti preko GO4YU STB uređaja ili preko mobilne aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom i ChromeCast uređaja na području Evropske unije (osim Slovenije i Hrvatske, kao i Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i BJR Makedonije), Švajcarske i Norveške.

Navedeno područje je „područje važenja Ugovora“.

5.3. GO4TV usluga je „prepaid“ usluga sa ograničenim trajanjem korišćenja u skladu sa ugovornom obavezom. (30/180/360/720 dana).

5.4. Korisnik takođe ima mogućnost da sklopi pretplatu ili da još pre isteka postojećeg paketa kupi novi paket. Korisnik ima mogućnost da kupi dodatni uređaj u skladu sa cenovnikom čime se menja ugovorna obaveza.

5.5. Kao dodatnu uslugu GO4YU nudi sledeće:

– Usluga „Catch Up“, koja omogućava prikazivanje televizijskih programa do 72 sata od emitovanja (usluga nije dostupna na svim televizijskim kanalima).

5.6. Korišćenje usluga moguće je isključivo preko STB uređaja preduzeća GO4YU ili GO4TV mobilne aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom. Korisnik može kupiti STB uređaj preko GO4YU. Isporučeni uređaji su unapred programirani, a korisnik dobija uputstvo za korišćenje i instalaciju na srpskom/nemačkom jeziku.

5.7. Usluge i STB uređaje, moguće je kupiti na GO4YU internet portalu, direktno u GO4YU poslovnicama ili preko ovlašćenih distributera. GO4YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (videti član 20). GO4YU TV mobilnu aplikaciju moguće je besplatno preuzeti i preko Google Play ili ITunes prodavnice, kao i preko Samsung Smart Hub-a za Smart TV. Nakon preuzimanja i istalacije aplikacije, svi Korisnici dobijaju mogućnost da prate besplatno u trajanju od 15 dana (promotivni period) određene televizijske kanale u okviru GO4TV aplikacije. Nakon isteka promo perioda Korisnici imaju mogućnost da kupe jedan od paketa.

5.8. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV. Korisnik je odgovoran za instalaciju GO4TV mobilne aplikacije na svoj Smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa uputstvom koje je takođe dostupno na go4yu.com.

5.9. GO4TV mobilna aplikacija za Smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku GO4TV paketa koji je Korisnik odabrao, kao i drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem GO4TV mobilne aplikacije. Prilikom promene uređaja na kome Korisnik ima aktiviran GO4TV paket, Korisniku će biti omogućeno da nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji (na novom uređaju) nastavi da koristi isti paket. Ne postoji mogućnost pauziranja pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče svo vreme i ne pauzira se u toku promene Smart telefona/tableta/Smart TV-a od strane Korisnika.

6. Internet portal / Internet prodavnica

6.1. Kupovina paketa, odn. sklapanje pretplate i kupovina STB uređaja, mogući su i preko GO4YU internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana.

6.2. Aktivacija isporučenog STB uređaja vrši se po priključenju u napajanje električnom energijom i odabirom podešavanja za emintovanje slike.

6.3. U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

Ime i prezime;

Adresa stanovanja i država;

Poštanski broj;

Broj telefona;

E-mail adresa;

Datum rođenja;

Adresa za isporuku.

6.4. Lični podaci koriste se za ispunjenje ugovornih obaveza i ne prosleđuju se trećim licima.

GO4YU koristi samo sledeće podatke Korisnika:

a. osnovni podaci: ime i prezime, akademsko zvanje, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa GO4YU i o bonitetu Korisnika;

b. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću GO4YU prilikom sklapanja Ugovora ili tokom ugovornog odnosa: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (2000), osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

Korisnik je saglasan da GO4YU koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu proizvoda ili usluga iz GO4YU ponude.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

GO4YU briše osnovne podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka, npr. prema članu 212. Privrednog zakonika ili članu 207f Saveznog propisa o doprinosima. GO4YU briše podatke za kontakt i saobraćaj Korisnika u skladu sa članom 99. Zakona o telekomunikacijama (2003) odmah po izvršenju prenosa sredstava i ukoliko u roku od tri meseca nema pismenih pritužbi na plaćanje. GO4YU ne briše podatke Korisnika ukoliko je blagovremeno podneta pritužba, u roku u kom je zakonski moguće osporiti obračun, ukoliko račun nije izmiren, u roku u kom je moguće realizovati pravo na naplatu ili do konačne odluke ukoliko je pokrenut postupak o visini naplate.

GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

6.5. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom Korisnika.

6.6. Nakon 30 dana od poslednje kupovine Korisnik neće više biti u mogućnosti da prati televizijske programe. Do 90 dana od poslednje kupovine Korisnik može ponovo da aktivira nalog (kupovinom novog paketa) bez dodatne naknade. Ukoliko Korisnik nakon 90 dana od isteka paketa ili pretplate ne realizuje novi paket ili pretplatu, nalog se deaktivira. Uz kupovinu novog paketa po isteku navedenog roka, Korisniku se obračunava i naknada za reaktiviranje naloga.

7. Troškovi

7.1. Prilikom sklapanja Ugovora GO4YU ispostavlja račun u visini celokupne cene ponude.

7.2. Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

7.3. Ukoliko Korisnik naknadno inicira izmene, biće mu ispostavljen račun za dodatni angažman.

7.4. Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupne iznosa ponude. Ukoliko korisnik kasni sa uplatom, primenjuju se sledeće odredbe:

Za fizička lica u slučaju kašnjenja važi kamata od 4% godišnje

U slučaju pravnih lica primenjuju se odredbe iz člana 456. Privrednog zakonika.

7.5. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

7.6. U slučaju pretplate Korisnik je dužan da preda zasebno odobrenje za potraživanje sredstava putem terećenja. Ukoliko potraživani iznos ne bude uplaćen, odn. ukoliko nije moguća naplata, pretplata i pristup korisnika se automatski suspenduju.

8. Način plaćanja

Korisnik u GO4YU internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

Kreditna kartica

Terećenje kreditne kartice vrši se kada GO4YU prihvati ponudu.

Prenos sredstava / Plaćanje pouzećem

U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti preduzeću GO4YU potvrdu o uplati na e-mail support@go4yu.com. Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem.

Za preduzeća na teritoriji Austrije sve cene važe sa dodatkom poreza na promet. Za preduzeća u okviru EU, bez dodatka poreza u skladu sa direktivom Zakona o poreskom poslovanju dva pravna lica u okviru EU (član 6.) Za Potrošače se porez na promet navodi prilikom registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

9. Uslovi isporuke

9.1. Robu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. DHL). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

9.2. Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

9.3. Samostalno fizičko preuzimanje robe koja je poručena putem interneta moguće je samo u Beču.

10. Zadržavanje vlasničkog prava

10.1. Poručena roba ostaje u vlasništvu GO4YU do potpune isplate.

10.2. U slučaju fizičkog lica GO4YU zadržava pravo na vlasništvo kupljene robe do pune isplate iznosa po računu.

10.3. U slučaju pravnog lica GO4YU zadržava pravo na vlasništvo kupljene robe do izmirenja svih još otvorenih potraživanja iz poslovnog odnosa sa poručiocem. Odgovarajuća sredstva za obezbeđenje potraživanja moguće je preneti na treća lica.

10.4. Korisnik ima pravo na kompenzaciju samo ukoliko su njegova potraživanja pravosnažno potvrđena ili ukoliko ih je GO4YU pismeno priznao. Osim toga Korisnik ima retenciono pravo samo ukoliko i u onoj meri u kojoj se njegovo potraživanje zasniva na istom ugovornom odnosu.

10.5. Ukoliko Korisnik kasni sa isplatom bilo kojih obaveza prema nama, rok za plaćanje svih postojećih potraživanja je odmah.

10.6. Korisnik je u obavezi da s pažnjom rukuje robom do potpune isplate i gašenja zadržanog prava na vlasništvo.

10.7. Osim toga Korisnik je u obavezi da GO4YU bez odlaganja obavesti o pristupu ili mogućem pristupu trećih lica, sve dok GO4YU zadržava pravo vlasništva nad opremom.

10.8. GO4YU ima pravo na raskid Ugovora u slučaju da se korisnik ponaša protivno Ugovoru, a naročito u slučaju neplaćanja kupoprodajne cene.

11. Prenos rizika – Izvršenje usluga

11.1. GO4YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 9.

11.2. Prilikom slanja kupljene robe, opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

11.3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

11.4. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi, za preduzeća vidi tačku 13.2. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća GO4YU ostaju na snazi.

11.5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova GO4YU može poveriti drugim preduzećima i službama.

12. Pravo na odustajanje i opoziv

12.1. Ukoliko je Korisnik potrošač, ima pravo da u skladu sa članom 11ff Zakona o poslovanju na daljinu u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Ugovora sklopljenog na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:

Agentur Joker – GO4YU

Mainzer Landstr. 262

60326 Frankfurt

12.2. Rok počinje da teče kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Ugovora o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada Korisnik primi prvu isporuku.

12.3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

12.4. U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Povraćaj robe mora biti realizovan u roku od 14 dana od odustajanja od kupovine i preko formulara koji se nalazi na internet portalu. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. GO4YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

12.5. Ukoliko je Korisnik kupio GO4TV paket preko Google Play ili ITunes prodavnice, preko njih može tražiti i povraćaj sredstava ukoliko odustane od kupovine u okviru predviđenih rokova i u skladu sa pravilima definisanim na Google Play ili ITunes prodavnici.

13. Garancija

13.1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

13.2. Garantni rok prema potrošačima iznosi 2 godine. U slučaju da se ostvare ugovori koji podrazumevaju otplatu na rate, rok se produžava do uplate poslednje rate dok Korisnik zadržava pravo da iskoristi garanciju ukoliko je do tada prijavio nedostatak preduzeću GO4YU.

13.3. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

13.4. Za STB uređaje pružamo garanciju od 2 godine od dana kupovine.

14. Odricanje odgovornosti

14.1. Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode odgovornost GO4YU ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

14.2. GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže Korisnika.

14.3. GO4TV usluga je usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga GO4YU je posrednička u prenosu sadržaja do krajnjeg korisnika. Na osnovu toga GO4YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom GO4TV usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. GO4YU je u obavezi da zatamni sve emisije za koje mu TV kuće dostave informaciju da se ne mogu emitovati van teritorije za koju je pravo regulisano i nije odgovoran za nemogućnost emitovanja ovog sadržaja.

15. Raskid Ugovora

Ugovori zasnovani na predmetnim Opštim uslovima raskidaju se na sledeće načine:

1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;

2. Redovan raskid Ugovora;

3. Vanredan raskid Ugovora;

4. Smrt ugovorne strane;

5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom ugovorne strane;

6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili

7. Istekom ugovorenog vremena.

Odredbe o raskidu Ugovora u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su ugovorne strane dodatno dogovorile.

16. Redovan raskid Ugovora

16.1. Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Ugovora i nije drugačije određeno odredbama o naplati, obe ugovorne strane na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Ugovora uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Ugovora mora se u pismenoj formi dostaviti ugovornom partneru najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Ugovora stupa na snagu mesec dana po dostavi.

16.2. Ugovor o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom ugovorenog roka i ne podleže redovnom raskidu Ugovora bilo koje od ugovornih strana.

17. Vanredan raskid Ugovora

17.1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, obe ugovorne strane mogu da raskinu ugovorni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Ugovora mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu. Subota, Veliki petak, kao i 24. i 31. decembar ne važe kao radni dani.

17.2. GO4YU ima pravo na raskid ugovornog odnosa u slučaju da je nastavak poslovnog odnosa neprihvatljiv. GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS poruke ili na e-mail, a na e-mail samo ukoliko je korisnik tu adresu naveo kao adresu za dostavu.

17.3. GO4YU ima pravo da raskine Ugovor i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv, dakle kada GO4YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

Kada:

1. GO4YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja ugovornog odnosa u skladu sa tačkom 4,

2. Korisnik kasni sa uplatom u korist GO4YU, a nakon bezuspešne opomene pred blokadu i određivanja naknadnog roka od najmanje dve sedmice,

3. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih ugovornih obaveza, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,

4. Korisnik nije više pravno i poslovno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,

5. postoji sumnja da je posredi zloupotreba,

6. je to predviđeno ugovorima sa GO4YU D.O.O; blokada se u tim slučajevima odnosi samo na usluge tog distributera ili provajdera,

7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,

8. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za zloupotrebu ili izbegavanje dogovorenog sporazuma predviđenog Ugovorom, ili

9. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća GO4YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Ugovora iz tačaka 1 do 8.

GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odn. SMS broj.

17.4. Korisnik ima pravo da raskine ugovorni odnos ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Ugovora raskida na osnovu § 25 TKG 2003. ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je ugovorna strana znala ili morala znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Ugovora, ili ukoliko raskid Ugovora usledi nakon popravke nedostatka.

18. Smrt ugovorne strane

Pravni naslednik ugovorne strane obavezan je da bez odlaganja obavesti GO4YU o smrti ugovorne strane. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje ugovornog odnosa, Ugovor se smatra okončanim sa smrću ugovorne strane. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti ugovorne strane do saopštenja smrti odgovaraju naslednici, bez obzira na druge odredbe.

19. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom Korisnika

Ukoliko je nad imovinom Korisnika pokrenut stečajni postupak ili je odbijen zahtev za pokretanje stečajnog postupka zbog nedostatka sredstava za pokriće troškova, GO4YU ima pravo da suspenduje pružanje usluge ili da ograniči izvršenje usluga do podnošenja odgovarajuće garancije. Stečajni upravnik može da produži važenje Ugovora do pravosnažnog okončanja postupka. U tu svrhu je obavezan da u roku od 7 dana od pokretanja stečaja izvrši garanciju, odn. avansnu uplatu ili da podnese zahtev sa ličnom garancijom za sva plaćanja i vidove odštete od pokretanja stečajnog postupka. Ukoliko nije imenovan stečajni upravnik, Korisnik može u pisanoj formi da podnese zahtev za nastavkom ugovornog odnosa – pod uslovom da ugovorna strana u istom roku priloži garanciju ili avansnu uplatu. Važna napomena: Ukoliko korisnik ili stečajni upravnik ne iskoristi navedeni rok pre njegovog isteka, GO4YU polazi od toga da nema interesovanja za nastavak ugovornog odnosa. U tom slučaju se ugovorni odnos okončava.

20. Završne odredbe

20.1. Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Republike Austrije. Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj kupoprodaji se ne primenjuje.

20.2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU.

20.3. Za fizička lica to važi jedino utoliko što Korisnik ima adresu stanovanja, uobičajeno mesto boravka ili radno mesto u oblasti predmetno i mesno nadležnog suda dogovorenog u tački 12.2. Ukoliko Korisnik ima mesto boravka u inostranstvu, primenjuje se član 17. Odredbe (EZ) 44/2001 (EugVVO – sudska nadležnost i priznavanje izvršenja odluka u građanskim i trgovinskim sporovima) Saveta Evropske unije.

20.4. Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. GO4YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što GO4YU izvrši proveru, žalba korisnika iz ugla GO4YU ispostavi kao neosnovana, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa (Runtfunk und Telekom Regulierungs-GmbH), pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

20.5. Ukoliko neke odredbe iz ovih Opštih uslova ili Ugovora sa Korisnikom postanu nevažeće, biće zamenjene odredbama slične svrhe. To ne utiče na važenje ostatka Ugovora.

20.6. Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa GO4YU uređajima i uslugama pripadaju isključivo preduzeću GO4YU.

20.7. Korisnički servis

Preduzeće GO4YU svim korisnicima GO4TV usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

Kontaktni podaci Korisničkog servisa

Podrška pri korišćenju GO4TV usluga Korisniku stoji na raspolaganju na e-mail adresi support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika GO4YU Homephone usluge) ili 43-720-022-116 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko se poziv upućuje iz Austrije), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na portalu go4yu.com. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz 076 mreže.

Prijava tehničkih smetnji

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu GO4YU prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076/80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa boja korisnika GO4YU Homephone ili GO4YU Calling usluge) ili 43-720-022-116 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko se poziv upućuje iz Austrije), 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na stranici www.tvgo4yu.com.

GO4YU će u najskorijem mogućem roku ukloniti tehničke smetnje.

Go top